فعالان صنایع غذایی ایران

ردیفنام شرکتمدیر عاملتاریخ به روز رسانی
1صنایع غذایی گلهامهدی کریمی تفرشی۳۰ آبان ۱۳۹۴