سه شنبه / ۸ مهر ۱۳۹۹ / ۱۴:۴۴
سرویس : کسب و کار، برندینگ
کد خبر : ۹۷۱۹۹
گزارشگر : ۳۵۱۴
سرویس کسب و کار، برندینگ

وبینار نقش به کارگیری نرم افزار در مدیریت کسب و کارهای صنعت پخش برگزار شد

همکاران سیستم و انجمن صنعت پخش ایران با برگزاری یک وبینار مشترک، نقش بهکارگیری نرمافزار در مدیریت کسبوکارهای صنعت پخش را بررسی کردند. دکتر سهراب کارگر رییس رئیس هیئت مدیره انجمن ملی صنعت پخش معتقد است به دلیل شفاف نبودن جایگاه صنعت پخش در زنجیره عرضه کالا و سهم پایین شیوه های مدرن توزیع کالا شرکت های پخش با چالش عملیاتی مواجه اند. او یکی از اساسی ترین چالشهای پخش را نظام سنتی حاکم بر این صنعت میداند.

بهگفتهی کارگر، جایگزینی تفکر سیستماتیک به جای تفکر فردگرا،  برونسپاری بخشی از خدمات  و استفاده  از  نرم افزارهای یکپارچه صنعت پخش کمک میکند تا این شرکتها چابکتر و اثربخشتر فعالیت کنند.

تاثیر نرم افزارهای صنعت پخش در رشد این صنعت

فرید فولادی مدیرعامل همکاران سیستم در وبینار نقش به کارگیری نرم افزار در مدیریت کسب و کارهای صنعت پخش، به تفاوتهای کلیدی بازار پخش در ایران و جهان اشاره کرد گفت: « مجموعه نرم افزارهای صنعت پخش باید متناسب با نیازها و فرایندهای داخلی و شرایط روز باشد تا بتوانیم با اطمینان نیازهای این شرکتها را پوشش دهیم.» فولادی در ادامه به شرح ارزش افزوده راهکارهای ERP برای شرکتهای پخش پرداخت. او با اشاره به ویژگی ایجاد چابکی و انعطافپذیری در ERP ها گفت: « مهمترین دلیلی که باعث ایجاد چابکی و انعطاف در ERP ها می شود، یکپارچگی است. ارزشافزودهی واقعی نرم افزارهای سازمانی زمانی آشکار میشود که همهی سازمان با یک نرمافزار کار کنند و تمام فرایندهای سازمان در نرمافزارها گردش پیدا کند.» بهگفتهی فولادی، افزونبر انعطافپذیری، کاهش زمان تحویل کالا، سرعت در انجام کارها، نظارت بر عملکرد و امکان تجزیهوتحلیل دادهها از مهمترین ارزشهایی هستند که راهکارهای نرمافزاری ERP برای شرکتهای پخش ایجاد میکنند.

نرم افزارهای صنعت پخش همکاران سیستم

مدیرعامل همکاران سیستم در ادامه امکانات کاربردی نرم افزارهای صنعت پخش همکاران سیستم را به مخاطبان معرفی کرد. فولادی با معرفی محصول «فرسان (فرایند سفارشدهی آسان)» آن را سامانهای برای سادهسازی فرایند سفارشدهی دانست که به کمک آن فروشگاهداران میتوانند در هرزمانی به راحتی و بهوسیلهی موبایل و تبلت سفارشهای خود را برای ویزیتورها ارسال کنند. فرسان بر بستر ابر عرضه شده است و به کمک آن از یک سو شرکتهای پخش میتوانند هزینهها را کاهش دهند و سریعتر توسعه پیدا کنند و از سوی دیگر، فروشگاهداران هم بهراحتی ثبت سفارش کنند. نرم افزارهای صنعت پخش همکاران سیستم فرایندهای فروش و پخش مویرگی را مکانیزه میکند. افزون بر مدیریت پراکندگیکارها، زمان سفارش تا تحویل کالا را بهشکل چشمگیری کاهش میدهد.

برای مشاهدهی فیلم وبینار کلیک کنید.

(سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹) ۱۴:۴۴

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها