چهارشنبه / ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ / ۱۲:۴۱
سرویس : نمایشگاه ، همایش و جشنواره ها و ...
کد خبر : ۸۸۲۵۴
گزارشگر : ۳۵۱۴
سرویس نمایشگاه ، همایش و جشنواره ها و ...

برگزاری نخستین جشنواره آشپزی با قار چ در اصفهان

یکـی از مهمتریـن فعالیـت هـای واحدهـای تولیدی محصـوالت غذایی که با سلامت مردم در ارتبـاط مـی باشـد کیفیـت و نـو ع محصـول اسـت که علاوه بـر ارزان بـودن قیمت بـه راحتی در دسترس مصرف کنندگان قرار بگیرد.

 
از میان انـواع محصـولات کشـاورزی و صیفـی یکـی از محصوالت مغزی و سـالمی که می تواند در سبد خانـوار ایرانـی قـرار بگیـرد، قـار چ خورا کـی اسـت که در کشـور تولید می شـود، تولید این محصول به یـک طـرف امـا عـدم فرهنـگ سـازی و نبودن بسـتر تنوع پخت این محصول نیز موجب شده اسـت کـه مـردم نسـبت بـه اسـتفاده ایـن مـاده مغزی چنـدان توجهـی نداشـته و از آن به عنوان غـذای اصلـی اسـتفاده نکننـد. امـا راهـکار بسـیار مفیـدی در ایـن زمینـه وجـود دارد که عالوه بر ایجاد لحظات شـادی و نشـاط فرصـت رقابت و تنـوع را برای مصـرف کنندگان و نیـز تولیـد کننـدگان قـار چ فراهم مـی کنـد و آن برگـزاری مسـابقه و یـا جشـنواره هـای رقابتـی بـا حضـور و مشـارکت بانـوان مـی باشـد.
 
بـه همین مناسـبت انجمـن صنفـی قـار چ خورا کـی کشـور در راسـتای فرهنـگ سـازی هرچـه بیشـتر ایـن محصـول و نیـز افزایـش تنـو ع پخـت غذاهـای متنـو ع در تیـر مـاه امسـال تصمیـم بـه برگـزاری جشـنواره های آشـپزی با قـار چ در سراسـر کشـور کردند که اولین جشنواره آن را در استان تهران و شهرستان ملارد برگزار شد و دومین جشنواره به دلیل جایگاه سوم استان اصفهان در تولید قارچ کشور، در پالزای سیتی سـنتر اصفهان برگزار شد کـه عمدتا از طریـق اطلاع رسـانی در شـبکه های اجتماعـی و نیز بانو سـرا ها، باغ بانـوان، ارگان ها و سـازمان هـا شـرکت کـرده بودنـد کـه جشـنواره در دو بخـش هنرآفرینـی و داوری و سـپس اجـرای موسـیقی، اسـتندآپ و مسـابقه بیـن شـرکت کننـدگان و اعلام نفـرات برگزیـده همراه بـود.
  بانو و آقای آشپز و یا علاقمند بـه پخـت غـذا بـا قـار چ هنـر آشـپزی خـود را بـه نمایـش و مـورد قضـاوت خبـره تریـن داوران قـرار دادنـد کـه بـه طـور کلـی 28 نفـر از ایـن تعداد شـرکت کننده به عنوان نفرات برتـر پخت غذا با قار چ شـناخته شدند.
 
سه نفر نخسـت به ترتیب حسـین مومنـی بـا پخـت قرمـه سـبزی بـا قـار چ، محمـد صیدایـی بـا پخـت کتـه قالبـی بـا قـار چ و حسـین آقـا امینـی خـواه بـا پخـت بریانی بـا قار چ برنـده نخسـتین دوره جشـنواره آشـپزی بـا قار چ در اصفهـان شـدند و سـکه بهـار آزادی دریافـت کردند،همچنین 10 نفر منتخب جایزه 500 هزار تومانی و 5 نفر دیگر به دلیل استقبال از جشنواره کارت هدیـه یـک میلیـون تومانـی کمـک هزینـه سفر مشـهد و 10 نفر امتیاز مصرف سرانه یکساله قـار چ دریافـت کردنـد.
 
در ابتـدای ایـن جشـنواره مهنـدس علیرضـا الماسـی مدیـر عامـل شـرکت قـار چ یکتـای سـپاهان و میزبـان برگزاری نخسـتین جشـنواره آشـپزی با قـار چ گفـت: از برگـزاری این جشـنواره دو هـدف عمـده را دنبـال مـی کنیـم، نخسـتین هدف مـا از برگـزاری این جشـنواره یکـی افزایش سـرانه مصرف قار چ در راستای سالمت جامعه و دیگری پایـدار نمـودن واحدهای تولیـدی قار چ در سـطح کشـور اسـت کـه تـا کنـون بـا اسـتقبال بسـیار خوبـی از سـوی مـردم مواجـه شـده اسـت.
 
وی معتقد اسـت، مصرف قـار چ مانند انداختن یک سـکه در صنـدوق پس انداز سلامتی اسـت و موجب شادی و نشاط در کهنسالی می شود و در کشورهای توسـعه یافته همواره محصوالت کشـاورزی همچـون قـار چ بسـیار مصـرف و در سـبد خانـوار جـای دارد.
 
عضـو انجمـن صنفـی قـار چ ایـران بـا اشـاره بـه اینکـه بـا برگـزاری ایـن جشـنواره هـا امیـد مـی رود فرهنـگ اسـتفاده از محصـول قـار چ در سـطح کشـور نهادینـه شـود و بـه طبـع آن اشـتغال زایـی حاصـل از افزایـش واحدهـای تولیـدی بیشـتر شـود،تصریح کـرد: بر اسـاس آمـار جهاد کشـاورزی اسـتان اصفهان سـالیانه 13 هزارتن تولیـد قار چ خورا کـی داریم که توسـط 25 واحد صنفی فعـال در این بخش تولیـد مـی شـود کـه بـه لحـاظ اشـتغال زایـی در بزرگتریـن تولید کننـده قـار چ اصفهـان 450 نفر مستقیما مشـغول به کار و 2 هزار نفر به طور غیر مسـتقیم مشـغول بـه کار هسـتند.
 
استقبال بانوان اصفهانی در آشپزی با قارچ قابل تقدیر است حسـن افشـار رئیس انجمـن پـرورش دهندگان قـار چ خورا کـی ایـران نیـز در ایـن جشـنواره بـه رتبـه ششـم ایـران در تولیـد قـار چ جهـان اشـاره کـرد و گفـت: بر اسـاس آمـار سـال 2018،سـالانه 12 میلیـون تـن قـار چ در جهـان تولیـد مـی شـود کـه حـدود 152 هـزار تـن آن سـهم کشـور ایـران اسـت و در ایـن خصـوص رتبـه ششـم جهـان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت .
 
وی افزود:مصـرف سـرانه قـار چ در چیـن 7 کیلو.ایرلنـد 12 کیلـو و حـد متوسـط مصـرف قـار چ در دنیـا 3 کیلـو گـرم اسـت کـه در ایـران ایـن رقـم بیـن 2.1 تـا 5.1 کیلوگـرم اسـت کـه بـا بررسـی هـای انجـام گرفتـه بـه نظـر می رسـد در معرفـی محصول قـار چ به هـم وطنـان کوتاهی کردیم و بر همین اسـاس در صدد معرفی بیشـتر ایـن محصـول برآمدیم.
 
رئیس انجمن پـرورش دهندگان قـار چ خورا کی ایران تصریح کرد: قار ج جزو سبزیجات و دارای 3 نـو ع ویتامیـنB1 ، ویتامیـن C و ویتامیـن D اسـت و می تواند جایگزیـن خوبی بـرای مصرف گوشـت و دیگر مـواد غذایی باشـد و ایـن در حالی اسـت که میزان مصـرف آب بـرای پـرورش قار چ نیز بسـیار کـم و بـه لحـاظ اقتصـادی و غذایی پر ارزش و در لطافـت پوسـت، شـفافیت چشـمان و در شـکیل بودن مـو وناخـن موثر اسـت .
 
وی بـا تا کیـد بـه ایـن نکتـه کـه بایـد بـه فکـر فرهنـگ سـازی قـار چ و معرفـی آن بـرای مـردم باشیم،افزود:کشـور ایـران در تولیـد قـار چ در وضعیـت نسـبتا مناسـبی قـرار دارد امـا یکـی از مشـکالت مـا در بخـش معرفـی ایـن محصـول و نـو ع پخـت انـواع غذاهـا بـا ایـن محصـول اسـت که به همیـن منظـور تصمیم بـه برگزاری جشـنواره هـای سراسـری در خصـوص طبـخ انواع غذا هـا با قـار چ گرفته شـد تا بانوان بیشـتر بـه ارزش غذایـی و تنـو ع پخـت غـذا بـه ایـن محصـول بپردازنـد.
 
افشـار اضافـه کـرد: تولیـد قـار چ در ایـران سـال گذشـته 152 هـزار تـن بـوده اسـت کـه امیـد مـی رود تـا پایـان سـالجاری بـه 180 تـن برسـد و این در حالی است که سهم اسـتان اصفهان در تولیـد در جایـگاه سـوم اسـت کـه بـا توانایـی کـه در زمینـه تولیـد انـواع غذاهـا بـا قـار چ در بانـوان اصفهانـی دیـده مـی شـود بـه نظر مـی رسـد باب تـازه ای در تنـو ع غـذا بـا قـار چ باز شـود.
 
وی یکـی از مشـکلات عمـده مصـرف کننـدگان را چگونگی مصرف و پخت غذا بـا قار چ عنوان کـرد و گفـت: بسـیار شایسـته اسـت کـه پـس از پایـان جشـنواره دسـتور العمـل انـواع و اقسـام غذا هـا به نـام خـود افـراد در مجموعـه کتابی با عنـوان آشـپزی بـا قـار چ گـردآوری شـود. ایرانیزه شدن تولید قارچ با توسعه کارگاه های خانگی در ایـن جشـنواره زهـرا سـعیدی نماینـده مـردم مبارکـه در مجلـس شـورای اسلامی نیز با اشـاره بـه اینکـه شـرکت هـای تولیـدی نقـش بسـیار مهمـی در میـزان اشـتغال زایـی در کشـور دارند، اظهـار داشـت: خیلـی خوشـحال هسـتیم کـه یک شـرکت تولیدی در اصفهان توانسـته برای 2 هـزار و 500 نفـر مسـتقیما اشـتغال ایجـاد کند.
 
وی افزود: با تولید و کشـت خانگـی قار چ عالوه بـر تولیـد در فضـای صنعتـی مـی تـوان گفـت بسـیاری از زنان ایرانـی صنعت قـار چ را ایرانیزه کردند و ا کنـون در بسـیاری از فضاهای کوچک نیـز بـه تولیـد قـار چ مشـغول هسـتند.
 
نماینـده مـردم مبارکـه در مجلـس شـورای اسلامی گفـت: آنچـه مـردم مـا را آزار مـی دهـد وجـود بـی عدالتـی هـا و افـرادی اسـت کـه بـه واسـطه جایـگاه خیانـت بـه مـردم مـی کننـد و ایـن در حالـی اسـت کـه مبنـای خدمـت بـه مـردم بایـد به گونه ای باشـد که جوانـان بتوانند به راحتی شـغل انتخـاب و زندگـی کننـد.
 
سـعیدی اضافه کرد:یکـی از اقدامات مهم مـا در مجلس منع به کار گیـری بازنشسـتگان و خـروج 8 هـزار مدیـر بازنشسـته از کسـوت مدیریـت خـود بوده اسـت کـه ایجـاد جایگزینـی جوانـان را بـرای کشـور فراهم کرده اسـت که امید داریـم درآینده حلقه تامیـن منابـع انسـانی بااسـتفاده از نخبـگان تکمیـل و از تبعیـض هـا بـه دور باشـد.
 
گفتنـی است،نخسـتین جشـنواره آشـپزی بـا قار چ به میزبانی شرکت قار چ یکتای سپاهان برگـزار شـد کـه ایـن شـرکت موفـق بـه دریافـت تندیـس کارآفریـن برتـر و همچنیـن دریافـت تندیـس واحـد اقتصـادی نمونـه در گـروه شـرکت هـای تولیـدی از سـوی اداره کل کار، تعـاون و رفـاه اجتماعـی اسـتان و اسـتانداری اصفهـان و همچنیـن موفـق بـه اخـذ لـوح تقدیـر کشـاورز نمونه از سـوی جهادکشـاورزی شهرسـتان اصفهـان میباشـد، همچنیـن از جمله افتخارات شرکت قار چ یکتای سپاهان دریافت گواهی نامه های استاندارد مدیریت کیفیـت، زیسـت محیطـی، کیفیـت غذایـی، بهداشـت مـواد غذایـی، ایمنـی و بهداشـت، گواهـی نامـه حلال، گواهـی ثبـت برنـد از سـازمان ثبت اسـناد و مالکیت معنـوی، واحد تولیـدی نمونـه، کارآفریـن برتـر، مدیریـت بازاریابـی، مدیریـت فـروش، خدمـات پـس ازفـروش وآمـوزش، مدیریـت روابـط عمومـی و.... است.
 
(چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸) ۱۲:۴۱

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها